สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 256
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,722,607
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  หลักสูตร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
[26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 64998 คน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

ชื่อแผนงาน              เผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ลักษณะโครงการ       ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา 
                             วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล

    การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น การทำงานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์
คือ สิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กร   เพราะการดำเนินการใดๆไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จเพียงคนเดียว  และการที่จะ
ทำให้ผู้อื่นยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้น ผู้ปฏิบัติงานเอง จำเป็นที่จะต้องมีขวัญและกำลังใจในการทำงานสามารถที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่น
ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกำลังใจในการทำงานดีแล้ว ย่อม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ความมั่นใจสนองภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง

     สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร  มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และทำอย่างมีความสุข  จะต้อง
อาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้าน
จิตวิทยา   ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา  ทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้น
ฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะในการทำ
งานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

     ดังนั้น สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  มีความต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน  มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด และทำงานอย่างมีความสุข  ส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและกระแสพระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงขอเสนอ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กร  ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลากร ภายในแนวคิด  “ธรรมะอารมณ์ดี”
๒.  วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์                                     

๒.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นในการ
ทำงาน

๓.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะใน
การทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน  หน่วยงาน เรียนรู้การ
สร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม

๕.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต

๓.  เป้าหมาย

     ด้านปริมาณ
ข้าราชการ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร  

     ด้านคุณภาพ  
ข้าราชการและพนักงานของรัฐ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน  หน่วยงาน เรียน
รู้การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมมีความเข้าใจในปฏิบัติธรรมและภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิตมากขึ้น


๔.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

     เป็นโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นองค์กรที่มีความสุข  ด้วยวิถีของความพอเพียง  

๕. สถานที่ฝึกอบรม

 -  สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 -  สถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นว่าเหมาะสม
 -  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

 -  สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
 -  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ
 -  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗. วิธีการดำเนินงาน

     การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม และวัดยานนาวา  ได้ทำ
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร และหลักสูตร
การอบรม พร้อมทั้งส่งซีดีตัวอย่าง  กระบวนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”  เพื่อนำเสนอถึง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหา
นครและทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ

 

๘.  หลักสูตรการอบรม

     สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม   และวัดยานนาวา มีหลักสูตรการอบรมซึ่งสามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม  ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี” ประกอบด้วย

ตัวอย่าง หลักสูตรสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
-  หลักสูตร  “ธรรมะคั่นกลาง : การทำงาน + ความสุข”
-  หลักสูตร  “ธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
-  หลักสูตร  “ธรรมะอารมณ์ดี  ชีวิตสำราญ งานสำเร็จ”
-  หลักสูตร  “ธรรมะอารมณ์ดี  เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร”
-  หลักสูตร  “ฟังพระ  ฟังเพลง  ฟังตัวเอง  ฟังความคิด”

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
-  กำหนดการธรรมะอารมณ์ดี  แบบครึ่งวัน  ๓  ชั่วโมง
-  กำหนดการธรรมะอารมณ์ดี  แบบหนึ่งวัน  ๖  ชั่วโมง
-  กำหนดการธรรมะอารมณ์ดี  แบบค้างคืน  ๒ วัน  ๑ คืน
-  ตามความเหมาะสมของผู้จัดโครงการ

กระบวนการอบรมที่ผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
- กิจกรรมพัฒนากาย  จิต  อารมณ์และสังคม 
- กิจกรรมการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ แผ่เมตตา
- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเรียนรู้จากกิจกรรมจิตวิทยา

สื่อที่ใช้ในการอบรม
-  สื่อ VCD    
-  เพลงสร้างสรรค์
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

รูปแบบการอบรม
 -   การฟังธรรมะอารมณ์ดี   
 -   กระบวนการร่วมคิดร่วมคุย  AIC
 -   การใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ (System thinking)
 -   กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตวิทยา "Psycho Activities" 
 -   ฝึกปฏิบัติจริงและกิจกรรมกลุ่มย่อย

๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม

    - จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจกระบวนการฝึกอบรมของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

     ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะ
ในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
๑๑.  การประเมินผล

๑.  วิธีวัดและประเมินผล        แบบสอบถาม  แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
๒.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ        ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ
๓.  การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานหลังผ่านการอบรม

๑๒. ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่  

สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วัดยานนาวา  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
(พระมหาวีรพล  วีรญาโณ  หัวหน้าพระวิทยากร)
โทร  ๐๘๔-๔๕๕-๕๘๕๕,  ๐๘๖-๗๑๑-๕๘๐๐   โทรสาร  ๐๒-๖๗๒-๓๒๐๖
E-mail:
weeraphon2524@hotmail.com 
หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:52 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY