สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 172
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,722,523
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  หลักสูตร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
[26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 230389 คน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อแผนงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
ลักษณะโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา


๑. หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต
ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น
      สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  และ
ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย   ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูก
ฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  กลุ่มข้าราชการและพนักงาน  กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี  จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา
และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และ
สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

      ดังนั้น สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบริการสังคม คือ ศึกษาวิเคราะห์วางแผนดำเนินการเกี่ยว กับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้บริการการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้
มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    

      สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อ
เนื่องให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม  ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความ
รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการทำงานอย่าง
สูงสุด ทำงานอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดัง
กล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ภายใน
แนวคิด  “ธรรมะอารมณ์ดี”        

๒.  วัตถุประสงค์

     ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์                                    

     ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

      ๓.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะ
ในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     ๔.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ  สตรี  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

๓.  เป้าหมาย

     ด้านปริมาณ 
     กลุ่มเด็กและเยาวชน  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
     กลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี  ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้านคุณภาพ  
     กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดย
นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
     กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
     เป็นโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย ให้เป็นสังคม
ที่มีความสุข ด้วยวิถีของความพอเพียง

๕. สถานที่ฝึกอบรม

 -  สถาบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
 -  สถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นว่าเหมาะสม
 -  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

-  สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
-  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ
-  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗. วิธีการดำเนินงาน
     การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
     สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  ได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งส่งซีดีตัวอย่าง  กระบวน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”  เพื่อนำเสนอสถาบันการศึกษา หน่วยงาน   ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ เพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครและ
ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ
๘.  หลักสูตรการอบรม

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีหลักสูตรการอบรมซึ่งสามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วย
     หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี” มีทั้งหมด  ๔  หลักสูตร
หลักสูตรที่ ๑ ค่ายพุทธบุตร – ธรรมธิดา
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ยังไม่เคยเข้าค่าย เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานด้านศีลธรรม เน้นการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ) ปัญญา (สว่าง) และปลูกฝังคุณธรรม ๔ ส คือ สนุก สาระ  สงบ และสำนึก)
     หลักสูตรที่ ๒ ค่ายธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑ เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึกพัฒนาจิตอาสา  เน้นการ
สร้างเสริมกระบวนการคิด  ความกล้าแสดงออก เศรษฐกิจพอเพียง  และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ส คือ สนุก  สาระ  สงบ สำนึก
และ สร้างสรรค์
     หลักสูตรที่ ๓ ค่ายศิลปะแห่งชีวิต  พิชิตความสุข
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการอบรมที่แนะนำการใช้ชีวิตทั้ง ๔ ด้าน ที่มักจะทำให้เกิดทุกข์  คือ  การเรียน  การงาน  การเงิน และความรัก
     หลักสูตรที่ ๔ ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนด้วยพลังจิตอาสา
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๓ และนักศึกษาที่เป็นผู้นำ นักเรียน กรรมการนักเรียน
เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาวาทศิลป์ การพูดต่อที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็นผู้นำ  เน้นการพัฒนาความคิด  การวางตัว  ภาวะผู้นำ  ความมีอัจฉริยะพร้อม
คุณธรรม


     หลักสูตรสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ 
      - หลักสูตร  “ชีวิตเบิกบาน  การงานเป็นสุข”
      - หลักสูตร  “ธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
      - หลักสูตร  “ธรรมะอารมณ์ดี  สร้างชีวีมีสุข”
      - หลักสูตร  “ธรรมะอารมณ์ดี เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร”
     
     หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุและสตรี 
      - หลักสูตร  “เป็นผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข”
      - หลักสูตร  “ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน”
      - หลักสูตร  “อยู่อย่างไร ให้มีค่า สร้างสุขเสริมบุญ”

     ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบค้างคืน  ๓ วัน  ๒ คืน 
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบไม่ค้างคืน ๓ วัน (Day camp)
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบครึ่งวัน  ๓  ชั่วโมง
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบหนึ่งวัน  ๖  ชั่วโมง
      -    ตามความเหมาะสมของผู้จัดโครงการ 
๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม

     จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่สนใจกระบวนการฝึกอบรมของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      เด็กและเยาวชน 
      ทำให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

     ข้าราชการ พนักงานของรัฐและพนักงานของหน่วยงานเอกชน
     ทำให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำ
งานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     ผู้สูงอายุและสตรี
     ทำให้ผู้สูงอายุและสตรีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
๑๑.  การประเมินผล

๑.  วิธีวัดและประเมินผล        แบบสอบถาม  แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
๒.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ        ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ
๓.  การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหน่วยงานหลังผ่านการอบรม
๑๑. ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่  

     สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
วัดยานนาวา  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
(พระมหาวีรพล  วีรญาโณ  หัวหน้าพระวิทยากร)
โทร  ๐๘๔-๔๕๕-๕๘๕๕,  ๐๘๖-๗๑๑-๕๘๐๐   โทรสาร  ๐๒-๖๗๒-๓๒๐๖
E-mail:
weeraphon2524@hotmail.com 
 หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:44 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY