สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 174
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,722,525
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  หลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน)
[25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 37082 คน

หลักสูตรที่ ๑
ค่ายพุทธบุตร  ธรรมะธิดา
(เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าค่าย)

     แนวคิด เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานด้านศีลธรรม เน้นการปฏิบัติตามไตรสิกขาด้วยการแปลความหมายให้เข้ากับการดำเนิน
ชีวิต คือ
     ศีล (สะอาด) เน้นความเป็นระเบียบในการอยู่ค่าย วางเดิน  การวางรองเท้า การพูดคุย ฯลฯ
     สมาธิ (สงบ) เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจ  ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุข 
     ปัญญา (สว่าง) เน้นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ขบคิด  วิเคราะห์ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและปลูกฝัง
คุณธรรม ๔ ส คือ สนุก  สาระ  สงบ และสำนึก

    กระบวนการอบรม
     -  การเรียนรู้ธรรมะด้วยกิจกรรม
     -  การอบรมด้วยสื่อทันสมัย
     -  การทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

    ระยะเวลาในการอบรม
     - ๓  วัน  ๒ คืน  (ค้างคืน)   -  ๓  วัน  ๒ คืน  (ไม่ค้างคืน)
     - ๒  วัน  ๑ คืน  (ค้างคืน)   -  ๒  วัน  ๑ คืน  (ไม่ค้างคืน)

    ตัวอย่างกิจกรรมและหัวข้อการอบรม
     - นันทนาการสอดแทรกคุณธรรม “การรู้จักปฏิเสธ”
     - กิจกรรมธรรมจากสื่อ “กฎแห่งกรรม....กรรมลิขิตชีวิต”
     - กิจกรรม ”ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ” 
     - กิจกรรม “สานแสงแห่งศรัทธา  ๘๐ พรรษา มหาธัมมิกราชา”
     - กิจกรรมธรรมจากสื่อ “ชีวิตวัยรุ่น.....วุ่นรัก”
     - กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
     - กิจกรรม “ เพื่อนแท้ ”
     - กิจกรรม “พิธีขอขมา.....บูชาครู”

 หลักสูตรที่ ๒ 
ค่ายธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
(เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑)


    แนวคิด  เป็นหลักสูตรที่ปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ลุกขึ้นมาพลิกชีวิตของตนเอง 
ด้วยการนำธรรมะมาแก้ไขปัญหาชีวิต สร้างกระบวนการพัฒนาจิตอาสาให้เด็กและเยาวชนได้ทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม    เน้นการสร้างเสริมกระบวนการคิด  ความกล้าแสดงออก เน้นการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ส คือ สนุก  สาระ  สงบ สำนึกและ สร้างสรรค์

    กระบวนการอบรม
     -  การเรียนรู้ธรรมะด้วยกิจกรรม
     -  การอบรมด้วยสื่อทันสมัย
     -  การทำโครงงานเชิงคุณธรรม
     -  ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

    ระยะเวลาในการอบรม
     - ๓  วัน  ๒ คืน  (ค้างคืน)   -  ๓  วัน  ๒ คืน  (ไม่ค้างคืน)
     - ๒  วัน  ๑ คืน  (ค้างคืน)   -  ๒  วัน  ๑ คืน  (ไม่ค้างคืน)

    ตัวอย่างกิจกรรมและหัวข้อการอบรม
     - กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม “เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ”
     - กิจกรรม “วิปัสสนานุบาล”  
     - กิจกรรมธรรมะคลายใจ  / คิดอย่างเซ็น
     - กิจกรรม  “มุมมอง......เมื่อคุณยืนอยู่คนละฝั่งกับใครสักคน”
     - กิจกรรม  สานต่อก่อความคิด ลิขิตอนาคต และประกวดโครงงานคุณธรรม
     - กิจกรรม The Star of VolunteerSpirit (ค้นฟ้า หาดาวแห่งความเสียสละ) 
     - กิจกรรม “กระบวนการจิตอาสา...พัฒนาเยาวชน”

 

หลักสูตรที่ ๓
ค่ายศิลปะแห่งชีวิต  พิชิตความสุข
(เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒)

    แนวคิด เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา  เป็นกระบวนการฝึกอบรมเตรียมชีวิตสำหรับวัยทำงาน โดยกระบวนในหลักสูตรนี้จะที่นำเสนอวิถีการดำเนินชีวิตทั้ง ๔ ด้าน ที่ทำให้มนุษย์เกิดความทุกข์  คือ การเรียน  การงาน  การเงิน และความรัก โดยจะเชื่องโยงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตและวิถีทางที่จะต้องดำเนินต่อไปว่า ควรเป็นเช่นไรชีวิตถึงจะมีความสุข

    กระบวนการอบรม
     -  การเรียนรู้ธรรมะด้วยกิจกรรม
     -  เรียนรู้กระบวนการของชีวิตด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
     -  การอบรมด้วยสื่อทันสมัย
     -  การทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

    ระยะเวลาในการอบรม
     - ๓  วัน  ๒ คืน  (ค้างคืน)   -  ๓  วัน  ๒ คืน  (ไม่ค้างคืน)
     - ๒  วัน  ๑ คืน  (ค้างคืน)   -  ๒  วัน  ๑ คืน  (ไม่ค้างคืน)

    ตัวอย่างกิจกรรมและหัวข้อการอบรม
     - ทักษะชีวิต ๑   “ปราการณ์แห่งทิฐิ”
     - ทักษะชีวิต ๒   “รวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว”
     - ทักษะในการเรียน ๑    “ทำอย่างไร..เมื่อหัวใจอ่อนล้า”
     - ทักษะในการเรียน ๒    “ความฝันและกำลังใจ”
     - ทักษะในการทำงาน ๑  “สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม”
     - ทักษะในการทำงาน ๒  “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”
     - ทักษะในการใช้เงิน ๑   “หัวใจเศรษฐี”
     - ทักษะความรัก ๑   “ห้องนั่งเล่นของความรัก”
     - ทักษะความรัก ๑   “เมื่อความรักมาถึงทางตัน”

หลักสูตรที่ ๔ 
ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๓
และนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษา กรรมการนักเรียน


    แนวคิด  เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาวาทศิลป์ การพูดต่อที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ โดย
มีกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็นผู้นำ  เน้นการพัฒนาความคิด  การวางตัว  ภาวะผู้นำ  ความมี
อัจฉริยะ

    กระบวนการอบรม
     - การเรียนรู้ธรรมะด้วยกิจกรรมและสื่อทันสมัย
     - กระบวนการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา เทคนิคการทำ  SWOT
     - อภิปรายและเสวนา
     - วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  (System Thinking)

    ระยะเวลาในการอบรม
     - ๓  วัน  ๒ คืน  (ค้างคืน)   -  ๓  วัน  ๒ คืน  (ไม่ค้างคืน)
     - ๒  วัน  ๑ คืน  (ค้างคืน)   -  ๒  วัน  ๑ คืน  (ไม่ค้างคืน)

    ตัวอย่างกิจกรรมและหัวข้อการอบรม
     - ทักษะชีวิตเชิงคุณธรรม ๑  “เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนในสังคม”
     - กิจกรรม  “"กลุ่มพลวัตร/สร้างทีมในการทำงานเชิงรุก”
     - ทักษะการมองโลก  “ positive  and  creative  thinking” 
     - กิจกรรม “”สานแสงแห่งศรัทธา  รวมพลังใจ..สู่พลังแห่งการทำงาน”
     - เสวนา “”ถอดรหัสวิธีการทำงานเชิงรุก”
     - เสวนา “สร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาเด็กและเยาวชน”
     - กิจกรรม “ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ”
     - กิจกรรม “คุณค่าแท้.....แห่งความรัก”
     - กิจกรรมพลังบวกของชีวิต “การสร้างกำลังใจในการทำงานให้ตนเองและผู้อื่น”
     - กิจกรรมปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”

 หลักสูตรที่ ๕
ค่ายวิปัสสนานุบาล
(เหมาะกับผู้เข้ารับการอบรมทุกเพศทุกวัยที่ต้องการปฏิบัติธรรม)

    แนวคิด เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เข้ารับการอบรมทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำทุกคนเข้าสู่การดูจิตของตนเองด้วยการภาวนา ภายใต้แนวคิด “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม”   ด้วยกิจกรรมศิลปะแห่งการใช้สติ  กิจกรรมการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  วิถีแห่งการรู้แจ้ง  ชีวิตหลังความตายชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียม  เป็นต้น

     กระบวนการอบรม
     -  การเรียนรู้ธรรมะด้วยกิจกรรม
     -  การอบรมด้วยสื่อทันสมัย
     -  การทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
     - การปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     - ศิลปะพาใจกลับบ้านที่แท้จริง

    ระยะเวลาในการอบรม
     - ๓  วัน  ๒ คืน  (ค้างคืน)   -  ๓  วัน  ๒ คืน  (ไม่ค้างคืน)
     - ๒  วัน  ๑ คืน  (ค้างคืน)   -  ๒  วัน  ๑ คืน  (ไม่ค้างคืน)

    ตัวอย่างกิจกรรมและหัวข้อการอบรม
    - ธรรมะบรรยาย “วิปัสสนานุบาล”  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน กิจกรรม ศิลปะการพาใจกลับบ้าน
    - สติปัฎฐาน ๔
    - การสวดมนต์ แผ่เมตตา
    - การเดินจงกรม
    - ถามตอบปัญหาธรรมะ
    - อานาปนสติ/เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ
    - ความรู้หยิบมือเดียวที่ทำให้คุณ.......พบความสุข

หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:17 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY